Zaproszenie do składania wniosków - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w staże

Główne działanie 3: Wsparcie dla reform politycznych

Kluczowe działanie 3 zapewnia dotacje na wiele różnych działań mających na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnej polityki, dialogu politycznego i wdrażania polityki oraz wymiany wiedzy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Większość z nich zarządzana jest przez EACEA. Większość działań w ramach KA3 jest zarządzana poza corocznym ogólnym zaproszeniem do składania wniosków.

Trzy główne instrumenty, które są zarządzane poprzez specjalne zaproszenia do składania wniosków, opublikowane na tej stronie internetowej:

  • Inicjatywy Perspektywiczne udzielanie wsparcia przyszłościowe projekty współpracy w zakresie rozwoju polityki orazeksperymenty w zakresie polityki europejskiej prowadzone przez organizacje wysokiego szczebla i władze publiczne w celu stymulowania innowacyjnych polityk i przygotowania ich realizacji;
  • Współpraca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zapewniająca wsparcie dla europejskich organizacji pozarządowych i ogólnounijnych sieci działających w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży w celu zwiększenia świadomości na temat polityki europejskiej i zacieśnienia współpracy z władzami publicznymi.

Fundusze są również przyznawane na szereg zaproszeń do składania ofert i zaproszeń ograniczonych

  • Badania i ankiety mające na celu poszerzenie wiedzy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży poprzez gromadzenie dowodów i analizę;
  • Narzędzia polityki europejskiej poprawiające uznawanie umiejętności, kwalifikacji i dyplomów poprzez ułatwianie transferu punktów oraz wspieranie zarządzania umiejętnościami i poradnictwa, procesu bolońskiego i zapewniania jakości itp;
  • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w celu wspierania dialogu politycznego z krajami partnerskimi, promowania międzynarodowej atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz wspierania sieci ekspertów ds. reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich sąsiadujących z UE,
  • dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programów, podnoszenie świadomości na temat polityki UE poprzez wspieranie dialogu i promowanie polityki z organami publicznymi, dostawcami usług i zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w praktyki zawodowe

Celem niniejszego zaproszenia jest zaproszenie do składania wniosków zapewniających wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferujących staże, nowo podejmujących lub znacznie zwiększających obecną ofertę staży, a tym samym wspierających projekty europejskie pomagające MŚP w podejmowaniu staży.

Zaproszenie podzielone jest na dwie części - jedna dla instytucji pośredniczących, a druga dla sieci europejskich.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,