Zaproszenie do składania wniosków: Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Główne działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działania w ramach KA2 umożliwiają organizacjom z różnych krajów uczestniczących współpracę, opracowywanie, wymianę i przekazywanie najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Następujące działania są zarządzane przez EACEA w ramach ogólnego zaproszenia do składania wniosków i są szczegółowo opisane w przewodniku programowym:

  • współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami w ramach sojuszy na rzecz wiedzy; sojusze na rzecz umiejętności sektorowych wspierające opracowywanie i realizację wspólnych programów i programów szkolenia zawodowego oraz metodyki nauczania i szkolenia; budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży wspierające współpracę z krajami partnerskimi; budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego wspierające współpracę z krajami partnerskimi.

Ponadto za pośrednictwem KA2 powstanie duża liczba partnerstw strategicznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wspieranych przez KA2. Ich wybór i zarządzanie odbywa się na poziomie krajowym. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Narodową Agencją w swoim kraju.

Erasmus+ - Kluczowe działanie 2 - Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Projekty służące budowaniu potencjału to projekty współpracy transnarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz młodzieży w krajach programu i krajach partnerskich.

Projekty rozwijania potencjału młodzieży mają na celu:

  • wspieranie współpracy i wymian w dziedzinie młodzieży pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie i państwami partnerskimi z różnych regionów świata poprawa jakości i uznawanie pracy z młodzieżą, uczenia się pozaformalnego i wolontariatu w państwach partnerskich oraz zwiększenie ich synergii i komplementarności z innymi systemami edukacji, rynkiem pracy i społeczeństwem wspieranie rozwoju, testowania i uruchamiania systemów i programów mobilności w zakresie uczenia się pozaformalnego na szczeblu regionalnym (i.e. w obrębie regionów świata i pomiędzy nimi) promowały transnarodową mobilność w ramach uczenia się pozaformalnego między państwami uczestniczącymi w programie a państwami partnerskimi, zwłaszcza wśród młodzieży o mniejszych szansach, z myślą o podniesieniu poziomu kompetencji uczestników i wspieraniu ich aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Kategorie: