Zaproszenie do składania wniosków: Współpraca społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie młodzieży EACEA/32/2015

Społeczeństwo obywatelskie Współpraca Młodzież

Opis

Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie wsparcia strukturalnego, określanego jako dotacja operacyjna, europejskim organizacjom pozarządowym (ENGO) i sieciom obejmującym całą UE, działającym w dziedzinie kształcenia i szkolenia lub w dziedzinie młodzieży i realizującym następujące cele ogólne:

  • Zwiększenie wiedzy zainteresowanych stron na temat europejskich agend politycznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności strategii "Europa 2020", strategii "Kształcenie i szkolenie 2020", szczegółowych agend politycznych, takich jak proces boloński lub brugijsko-kopenhaski, a także strategii UE na rzecz młodzieży. Zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron i współpracę z władzami publicznymi w zakresie wdrażania polityki i reform w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży, np. zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego semestru; zwiększyć udział zainteresowanych stron w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży; zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron w upowszechnianie działań i wyników polityki i programu oraz dobrych praktyk wśród swoich członków i poza nimi.

Cele te powinny być wyraźnie uwzględnione w planach pracy, działaniach i wynikach organizacji składających wnioski.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,