Udana realizacja kampanii podnoszącej świadomość "Jeszcze nie jest za późno".

Kampania informacyjna Jeszcze nie jest za późno oficjalnie zakończona. Była ona realizowana w ramach projektu "PAL - Walka z dyskryminacją i antycyganizmem w edukacji i zatrudnieniu w UE" w celu podniesienia świadomości wśród odpowiednich interesariuszy i opinii publicznej w zakresie korzyści i popularyzacji edukacji oraz potrzeby zapewnienia dostępu do edukacji i walki z dyskryminacją i antycyganizmem. Trwała ona siedem miesięcy, od listopada 2016 r. do maja 2017 r. Sercem Kampanii była Konferencja wymiany najlepszych praktyk It's not too late, która odbyła się w Pradze w styczniu 2017 roku.

Podczas konferencji 188 uczestników pochodzących z ponad 9 krajów UE (Czechy, Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Belgia itd.) spotkało się i podzieliło doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie integracji szkolnej Romów zebranymi w ich krajach.

Kampania "Jeszcze nie jest za późno" została zrealizowana w Belgii, Czechach, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Węgrzech i Rumunii. Treść kampanii rozpowszechniano także w Turcji, Albanii i Chorwacji.

Partnerzy PAL zorganizowali i/lub wzięli udział w dwudziestu lokalnych wydarzeniach w całej Europie: imprezach publicznych, prezentacjach raportów, książek i filmów, okrągłych stołach, spotkaniach z prywatnymi i publicznymi aktorami oraz interesariuszami. Kampania "Jeszcze nie jest za późno" była skierowana zarówno do młodzieży romskiej (aby dowiedziała się o korzyściach płynących z edukacji), jak i do osób nieromskich, aby zrozumiały potrzebę zapewnienia rodzinom romskim pełnej integracji w ramach usług szkolnych, co ma być narzędziem przezwyciężania wzajemnej nieufności.

Podczas każdego wydarzenia publicznego rozprowadzono materiały promocyjne, w sumie około 4000 ulotek i broszur. Z ponad 2000 osób (ekspertów, trenerów, pracowników socjalnych, mediatorów kulturowych, organizacji pozarządowych, polityków, badaczy itp.) skontaktowano się za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformowano o realizacji projektu "Nie jest za późno".

Najlepsze praktyki zebrane w każdym kraju zostały przeanalizowane i udostępnione. Partnerzy projektu PAL zebrali wiele najlepszych praktyk i mogli przeanalizować różne poziomy integracji Romów w każdym z lokalnych kontekstów. Na przykład w Hiszpanii poziom integracji szkolnej dzieci romskich jest wyższy niż we Włoszech. Tak więc, opierając się na specyficznych cechach każdego kraju, partnerzy PAL rozpowszechniali różne historie: projekty realizowane przez stowarzyszenia romskie w dziedzinie teatru i muzyki (Włochy), ośrodki dzienne w osiedlach romskich (Słowenia), kampanie publiczne wyjaśniające znaczenie edukacji wśród rodzin romskich (Rumunia), podejścia edukacyjne do nauczania opartego na współpracy (Węgry), a także historie sukcesów poszczególnych osób (Grecja).

Uwzględniając różnice w poszczególnych kontekstach lokalnych, kampania "Jeszcze nie jest za późno" uwypukliła wspólną pilną potrzebę promowania kwestii integracji dzieci i rodzin romskich w środowisku szkolnym. Pojawiła się potrzeba bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi, a także ważna rola, jaką odgrywa Unia Europejska, która jest sercem procesu włączania Romów (i ogólnie wszystkich mniejszości) do głównego nurtu systemu edukacyjnego, poprzez przezwyciężanie opóźnień rządów krajowych we wdrażaniu polityki aktywnej integracji.

Śledź nas na http://projectpal.eu/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Oficjalne wideo kampanii podnoszenia świadomości społecznej "Jeszcze nie jest za późno

Poniżej kilka zdjęć z lokalnych wydarzeń projektu PAL w różnych krajach

RUMUNIA

WŁOCHY

BELGIA

GRECJA

SŁOWENIA