Krajowe Inteligentne Specjalizacje bez tajemnic

krajowe inteligentne specjalizacjeGdy analizujemy zasady pozyskiwania dotacji z UE, często możemy natrafić na termin Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Nie zawsze wiemy jednak, co on oznacza i dlaczego powinien być dla nas ważny. O czym mowa? Najbardziej ogólna definicja mówi o tym, że Krajowe Inteligentne Specjalizacje powinny być definiowane jako zbiór branż, które mają się przyczynić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych zwiększając jednocześnie wartość dodaną gospodarki i podnosząc jej konkurencyjność.

O znaczeniu KIS może świadczyć to, że w perspektywie finansowej 2014-2020 w odniesieniu do projektów rozwojowo-badawczych, na wsparcie możemy liczyć wyłącznie wówczas, gdy dany projekt będzie się wpisywał w KIS. W przypadku projektów inwestycyjnych nie ma już zapisu o wyłączności, nadal jednak preferuje się te, które wpisują się w specjalizacje. Przy samej weryfikacji kryterium oceny wniosków ocena dotyczy przede wszystkim tego, czy rozwiązanie, które jest przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”. Dokument ten jest załącznikiem do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw.

KISCo ciekawe, mamy do czynienia z dokumentem otwartym, a to oznacza, że podlega on nie tylko ciągłej weryfikacji, ale i aktualizacji tak w oparciu o system monitorowania, jak i zmiany społeczno-gospodarcze. To właśnie szczegółowe opisy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji stanowią też obowiązującą wytyczną wówczas, gdy przedmiotem naszej analizy jest zgodność projektów finansowanych ze środków ujętych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z KIS. KIS określają zatem również priorytety gospodarcze tak w obszarze badań, jak i innowacji i prac rozwojowych. 

Przegląd Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Dział Zdrowe społeczeństwo:

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;

3. Wytwarzanie produktów leczniczych;

Dział Biogospodarka rolno-spożywca, leśno-drzewna i środowiskowa:

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;

5. Żywność wysokiej jakości;

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

Dział Zrównoważona energetyka:

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

Dział Surowce naturalne i gospodarka odpadami:

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

Dział Innowacje, technologie i procesy przemysłowe:

innowacje technologie13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących;

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;

18. Optoelektroniczne systemy i materiały;

19. Inteligentne technologie kreacyjne.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,