Zaproszenie do składania wniosków - sojusze na rzecz wiedzy i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Sojusze na rzecz wiedzy

Sojusze na rzecz wiedzy wdrażają spójny i kompleksowy zestaw wzajemnie powiązanych działań, które są elastyczne i dają się dostosować do różnych obecnych i przyszłych kontekstów i zmian w całej Europie. Poniższy wykaz zawiera przykłady grup działań:

  • Pobudzanie innowacji w szkolnictwie wyższym, przedsiębiorstwach i w szerszym środowisku społeczno-gospodarczym; Rozwijanie postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości Stymulowanie przepływu i wymiany wiedzy między szkolnictwem wyższym a przedsiębiorstwami.

Sojusze na rzecz wiedzy mogą organizować działania związane z mobilnością studentów, naukowców i pracowników w zakresie, w jakim wspierają/uzupełniają one inne działania sojuszu i wnoszą wartość dodaną w realizację celów projektu.

sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych to projekty ponadnarodowe, które powinny dążyć do osiągnięcia następujących celów:

  • identyfikowanie istniejących i pojawiających się potrzeb w zakresie umiejętności dotyczących zawodów w określonych sektorach, wzmacnianie wymiany wiedzy i praktyki między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi a rynkiem pracy; modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie oferty do potrzeb w zakresie umiejętności, włączanie uczenia się w miejscu pracy do oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wykorzystywanie jego potencjału do napędzania rozwoju gospodarczego i innowacji, zwiększanie konkurencyjności danych sektorów; budowanie wzajemnego zaufania, ułatwianie certyfikacji transgranicznej, a tym samym ułatwianie mobilności zawodowej w danym sektorze, oraz zwiększanie uznawalności kwalifikacji na poziomie europejskim w danym sektorze.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych mają na celu zaradzenie brakom umiejętności, zwiększenie zdolności reagowania systemów wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego na potrzeby rynku pracy w danym sektorze i zapotrzebowanie na nowe umiejętności w odniesieniu do jednego lub kilku profili zawodowych.

W stosownych przypadkach projekty powinny również uwzględniać zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe i "umiejętności ekologiczne".

Kategorie: Dotacje 2014-2020,