Procedura składania i oceny wniosku przy dotacjach na wprowadzenie innowacji na rynek

dotacje unijne proceduraGdy mamy do czynienia z dotacjami unijnymi na wprowadzenie innowacji na rynek powinniśmy mieć świadomość tego, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony jedynie elektronicznie z wykorzystaniem Generatora Wniosków.Nie można też zapominać o tym, że jego wypełnienie musi być zgodne z instrukcją, która jest jednym z załączników do Regulaminu. Ostatniego dnia naboru – 31 sierpnia – wnioski powinny być składane do godziny 16-ej, niezbędne jest przy tym ich formalne potwierdzenie w PARP w ciągu dwóch dni roboczych. Samo potwierdzenie powinno zostać przedłożone na piśmie lub z wykorzystaniem internetowej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek staje się kompletny po dołączeniu do niego wszystkich wymaganych załączników.wniosek o dotację

Co warte podkreślenia, już po wysłaniu formularza zgłoszeniowego nie ma możliwości dokonywania jego zmian oraz uzupełnień. Od reguły tej istnieje jeden wyjątek, mamy przy tym do czynienia z sytuacją, w której braki lub oczywiste błędy zostaną dostrzeżone na etapie oceny formalnej. W takim przypadku wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia wniosku, może to jednak zrobić jedynie we wskazanym mu zakresie i w ściśle określonym terminie dom 7 dni od chwili powiadomienia o wystąpieniu nieprawidłowości. Jakiekolwiek inne działania spowodują odrzucenie wniosku.

Sama ocena wniosków jest zadaniem Komisji Oceny Projektów. Komisja dokonuje jej przy tym w dwóch etapach określanych odpowiednio mianem formalnego oraz merytorycznego. Część formalna trwa 30 dni począwszy od dnia, w którym został zamknięty nabór, część merytoryczna zaś – 60 dni od momentu publikacji listy tych projektów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru. Ocena formalna kończy się kwalifikacją wniosku do etapu oceny merytorycznej, może jednak prowadzić również do jego odrzucenia. Wniosek może być też skierowany do uzupełnienia lub poprawki.

Na etapie oceny merytorycznej KOP korzysta z Panelu Ekspertów. Jedną z jego części jest przy tym prezentacja projektu, dla której charakterystyczne jest to, że wnioskodawca przeprowadza ją samodzielnie lub w towarzystwie upoważnionych do tego przedstawicieli. Prezentacja trwa 20 minut, a jej termin poznajemy z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Już w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca musi też udzielić odpowiedzi odnoszących się do takich aspektów oceny merytorycznej jak: powiązanie projektu z realizacją prac badawczo-rozwojowych, innowacyjność projektu, jego przygotowanie do realizacji i potencjał rynkowy produktu będącego plonem projektu.

W przypadku, w którym projekt spełnia kryteria i uzyskuje wymaganą liczbę punktów, dochodzi do jego rekomendacji do dotacji, choć zawsze jest to uzależnione od tego, jaka ilość środków finansowych w danym momencie znajduje się w puli. O wsparciu z UE nie ma przy tym mowy w sytuacji, w której projekt nie spełnia kryteriów merytorycznych lub punktowych oraz w takiej, w której spełnia je, nie ma jednak wystarczającej puli środków umożliwiającej jego dofinansowanie.

wnioski do unii dotacje

Zadanie firmy doradczej

Przedsiębiorstwa rozważające możliwość wnioskowania o dotację z funduszy unijnych, mają szansę na uzyskanie wsparcia ze strony jednej z profesjonalnych firm doradczych, która specjalizuje się w działaniach tego typu. Firma taka odpowiada za rzetelne przygotowanie wniosku i za monitorowanie samego przebiegi projektu i jego rozliczenie, już po zakończeniu inwestycji.