Aktywne starzenie się w Europie

Pojęcie aktywnego starzenia się jest pojęciem wielowymiarowym , na które codziennie wpływa kilka różnych czynników. Aktywne starzenie się obejmuje całą funkcjonalność fizyczną, styl życia, integrację społeczną i środowisko miejskie osób zaliczanych do tej grupy.

Według definicji aktywnego starzenia się z 2015 roku, autorstwa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ''Aktywne starzenie się to proces optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia w miarę starzenia się ludzi''. Kolejną ważną definicją podaną przez Światową Organizację Zdrowia jest definicja zdrowego starzenia się. ''Jest to proces rozwoju i utrzymania zdolności funkcjonalnych, które umożliwiają dobre samopoczucie w starszym wieku''.

Dla Unii Europejskiej aktywne starzenie się jest bardzo ważnym elementem obecnej polityki europejskiej. Aktywne starzenie się polega na pomaganiu ludziom, aby nawet po przekroczeniu pewnego wieku nadal byli odpowiedzialni za swoje życie. Zachęca się ich do wnoszenia wkładu w gospodarkę i społeczeństwo, zapewniając im w ten sposób zdrowy i aktywny sposób życia.

Istnieją oczywiście pewne wyzwania, z którymi się spotyka i z którymi sobie radzi. Odsetek osób starszych w społeczeństwie europejskim szybko rośnie. Jednak wskaźnik urodzeń nie są.

Przewiduje się, że w latach 2016-2020 udział osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie z obecnych 19,3% do 29,0% całej populacji. Następnie odsetek osób w wieku powyżej 80 lat podwoi się do 12%.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że odsetek ludności w wieku produkcyjnym, czyli w wieku 16-64 lat, zmniejszy się do 11,6%. Spowoduje to spadek wzrostu gospodarczego w Europie, który był napędzany głównie przez wzrost siły roboczej. Im mniejsza siła robocza, tym bardziej negatywny wpływ będzie miała na europejską gospodarkę i systemy społeczne.

Polityki europejskie koncentrują się na rozwiązywaniu problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i przekształcaniu ich w szanse. Koncentrują się one na wydłużeniu okresu aktywności zawodowej, opracowaniu dodatkowych emerytur i zapewnieniu wszystkim pracownikom pełnego dostępu do odpowiedniej ochrony socjalnej, w tym do emerytur.

UE opracowała indeks aktywności Ageing Index, aby ocenić cały niewykorzystany potencjał osób starszych. Przez Przez ostatnie sześć lat indeks stał się sprawdzonym i dobrze stosowanym narzędziem, które wspiera politykę UE w zakresie aktywności osób starszych. które wspiera politykę UE w zakresie aktywnego starzenia się.

Projekty UE, takie jak projekt COLABOR-ACTIVE, mają na celu poprawę obecnych warunków życia osób starszych w całej Europie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób starszych i ich wspólnot w zakresie zwiększania aktywności AA poprzez NFPSE za pomocą innowacyjnego programu szkoleniowego.

Aktywne starzenie się jest ważne. Unia Europejska zawsze będzie pracować nad walką z wyzwaniami społecznymi, które mogą wpłynąć na gospodarkę europejską i pomóc w poprawie warunków życia wszystkich jej obywateli!