Co warto wiedzieć o dotacjach unijnych na wprowadzenie innowacji na rynek?

dotacje na prace badawczo-rozwojoweJeśli nasze przedsiębiorstwo realizuje projekty związane z wdrożeniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ma ono szansę na wsparcie unijne. Może ono pochodzić między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, z konkursu, który ruszył 1 czerwca 2016 roku.

Wspomniane wsparcie dotyczy Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek", III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 i zostanie przyznane w ramach konkursu, którego organizatorem jest PARP mający w tym przypadku status Instytucji Wdrażającej. Konkurs wspiera mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które chcą wcielać w życie wyniki prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez siebie lub nabytych) przy założeniu, że działanie to przyczyni się do uruchomienia produkcji nowych usług i produktów. W konkursie preferencyjnie mają być przy tym traktowane Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Na czym polega poddziałanie?

przedsiębiorcaProjekty, które mogą liczyć na dofinansowanie, muszą spełniać jednocześnie kilka kryteriów:

1. Projekt musi być innowacyjny w skali kraju

2. Innowacja powinna wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, a więc priorytetów gospodarczych w obszarze badań, rozwoju i innowacji określonych dla Polski.

3. Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, co oznacza, że może mieć formę inwestycji tak w rzeczowe aktywa trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, o ile są one związane z założeniem nowego zakładu produkcyjnego, zwiększeniem zdolności produkcyjnej zakładu, który już istnieje, dywersyfikacją produkcji w zakładzie oraz z zasadniczą zmianą, która dotyczy procesu produkcyjnego.

Problematyka potencjału rynkowego produktu

Ocena złożonego wniosku obejmuje między innymi potencjał rynkowy produktu, który ma powstać w momencie, w którym przystąpimy do realizacji projektu. Pod uwagę brana jest przy tym nie tylko jego konkurencyjność z uwagi na cenę, ale i użyteczność oraz design. Od produktu oczekuje się przy tym, że będzie on stanowił odpowiedź na zidentyfikowane oczekiwania zgłaszane przez odbiorców, choć duże znaczenie ma również właściwe zdefiniowanie przez wnioskodawcę wielkości rynku i charakterystycznych dla niego tendencji rozwojowych. Na potencjał rynkowy produktu składa się też efektywność i realność strategii jego wdrażania, prognoza finansowa dotycząca tak przychodów, jak i kosztów oraz same założenie, jakie przy określeniu tego potencjału przyjął sam wnioskodawca.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Poprzednia edycja konkursu zakończyła się 28 października 2015 roku i właśnie do niej odnoszą się informacje związane z wysokością oraz intensywnością wsparcia dla beneficjentów. Można jednak przypuszczać, że również w przypadku nowego konkursu wartości te będą zbliżone.

wsparcie z unii

Gdy analizujemy konkurs, który został już zakończony, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że minimalna wielkość kosztów kwalifikowalnych projektu ogólnego wynosiła 10 milionów złotych, choć w przypadku prac i usług rozwojowych koszty te szacowano na 1 milion PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu powinna wynieść 20 milionów złotych przy założeniu, że na prace rozwojowe zostanie przeznaczonych maksymalnie 250 tysięcy złotych, a na usługi doradcze – 500 tysięcy PLN.

Jednocześnie maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych takiego projektu to 50 milionów euro. Intensywność wsparcia również nie zawsze jest taka sama. Gdy mówimy o eksperymentalnych pracach rozwojowych wynosi ona odpowiednio 35 procent dla średnich przedsiębiorstw i 45 procent dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy mówimy o usługach doradczych, wówczas bowiem intensywność wsparcia może sięgać 50 procent. Gdy analizie podlega część inwestycyjna, intensywność wsparcia jest różna i pokrywa się z mapą pomocy regionalnej. Mapa ta obowiązuje przez cały okres zaczynający się 1 lipca 2014 roku i trwający do 30 grudnia 2020 roku.

Kategorie: Dotacje 2014-2020,