Rozwój miast w Europie

W całej Europie miasta są zarówno źródłem, jak i rozwiązaniem kryzysu ekonomicznego europejskich światów. Jednocześnie pełnią one rolę katalizatora w walce z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi? Ponad dwie trzecie ludności Europy mieszka obecnie na obszarach miejskich, w związku z czym odpowiadają one za prawie 80% zużycia energii i wydają się generować do 85% europejskiego PKB.

Można powiedzieć, że obszary miejskie w całej Europie są motorem napędzającym gospodarkę i że odgrywają najważniejszą rolę dla europejskiej kreatywności i innowacji w całej Unii. To wszystko prawda. Jednakże obszary te są również obszarami, na których występują najbardziej uporczywe problemy w całej Europie. Wielkie problemy, takie jak bezrobocie, ubóstwo i segregacja , to trzy problemy, które znajdują się w ich szpicy.

Z powodu tych problemów, jak również wielu innych, które pojawiają się od czasu do czasu, możemy dokładnie zrozumieć, dlaczego polityka miej ska ma takie znaczenie i dlaczego rozwój miast znajduje się w samym centrum Europejskiego Planu Polityki Regionalnej.

Każdego roku Unia Europejska inwestowała duże środki w rozwój obszarów miejskich. Prawie 50% środków z EFRR na lata 2014-2020 zostało zainwestowanych w rozwój obszarów miejskich. Do końca 2020 roku ten procent ma się podobno jeszcze bardziej rozwinąć. W ramach realizacji tych zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich wzmocnione zostaną uprawnienia prawie 750 miast. Kwota przeznaczona na te działania to blisko 10 mln euro.

Zintegrowany Zrównoważony Rozwój

Zintegrowane podejście jest priorytetem dla skutecznych polityk rozwoju miast, mających na celu zmiany środowiskowe, gospodarcze, społeczne, a także kulturowe. Lokalni obywatele, przemysł, społeczeństwa obywatelskie i różne szczeble władzy będą musiały współpracować i działać jednomyślnie , aby osiągnąć wysokiej klasy rezultaty. Wszystko to musi obejmować działania podejmowane w celu promowania edukacji, wzrostu gospodarczego i rozwoju, ochrony środowiska i oczywiście integracji społecznej.

Włączenie społeczne ma dziś ogromne znaczenie , biorąc pod uwagę gwałtowne zmiany w miastach, wynikające z powagi wyzwań , przed jakimi stoją w związku z kryzysem gospodarczym, który przyniósł wiele zmian demograficznych w zakresie tworzenia miejsc pracy i postępu społecznego. Innym, a zarazem bardzo ważnym wyzwaniem jest ochrona środowiska ze względu na wpływ zmian klimatycznych na europejskie obszary miejskie. Odpowiedź na te wyzwania ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa przewidzianego w strategii Europa 2020.

Cele na. 2014-2020 w zakresie rozwoju miast:

Podczas W okresie programowania 2014-2020 europejskie miasta będą jeszcze bardziej korzystać z polityki regionalnej UE:

  • Obszary miejskie są bezpośrednio ukierunkowane przez kilka priorytetów inwestycyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Oznacza to większe możliwości w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, rewitalizacji społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji oraz poprawy potencjału badawczego i innowacyjnego.
  • W każdym państwie członkowskim UE co najmniej 5 proc. środków z EFRR przeznacza się na zintegrowany zrównoważony rozwój obszarów miejskich; o ich wykorzystaniu w terenie będą decydować i kierować nimi władze miejskie.
  • Na innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przeznacza się371 mln EUR w okresie siedmiu lat.
  • Sieć rozwoju miejskiego (UDN) jest odpowiedzialna za przegląd wykorzystania funduszy europejskich w terenie i stymulowanie wymiany wiedzy między miastami zaangażowanymi w zintegrowany zrównoważony rozwój miejski oraz w innowacyjne działania miejskie.
  • Miasta zachęca się do korzystania z rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(CLLD), który toruje drogę lokalnym podmiotom, przedsiębiorstwom, sektorowi publicznemu i społeczeństwu obywatelskiemu do większego zaangażowania w rewitalizację dzielnic miejskich.
  • Zintegrowane inwestycjeterytorialne mogą być wykorzystywane do realizacji strategii obszarowych, które opierają się na inwestycjach w różnych dziedzinach.
  • Program URBACT III - który działa jako europejski program wymiany i uczenia się promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich - został wzmocniony finansowo i rozszerzony, umożliwiając miastom europejskim współpracę w celu opracowania lepszych rozwiązań dla wyzwań miejskich.
  • Narzędzie TAIEX REGIO PEER 2 PEER ma służyć wymianie wiedzy specjalistycznej między organami , które zarządzają środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności.

Agenda miejska UE

Sposobem na zajmowanie się polityką i prawodawstwem UE w zakresie obszarów miejskich jest Agenda Miejska UE. Agenda miejska ma na celu poprawę jakości życia na obszarach miejskich w całej Europie. Można to osiągnąć poprzez skupienie się na kilku najbardziej konkretnych tematach priorytetowych

Agenda skupia się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów na obszarach miejskich, aby upewnić się, że dzięki odpowiednim działaniom miasta będą w stanie osiągnąć maksymalny potencjał wzrostu. Przewiduje się, że dzięki temu miasta będą mogły również stawić czoła trudnym wyzwaniom społecznym i promować współpracę między wszystkimi państwami członkowskimi, miastami, Komisją Europejską i wszystkimi innymi potencjalnymi zainteresowanymi stronami w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, komfortu życia i innowacji w miastach europejskich i ogólnie na obszarach miejskich.

Agenda miejska dla UE powinna prowadzić do lepszych uregulowań prawnych (skuteczniejszych, wydajniejszych i wdrażanych po niższych kosztach), lepszego finansowania (lepiej dostosowanych do potrzeb, łatwiej dostępnych, bardziej zintegrowanych) i lepszej wiedzy (dane, dobre praktyki/projekty, wymiana doświadczeń).

Współpraca i wymiana doświadczeń między miastami

URBACT

URBACT to europejski program wymiany i uczenia się promujący zrównoważony rozwój miast, który integruje wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Umożliwia on miastom współpracę w celu opracowania nowych, pragmatycznych i zrównoważonych rozwiązań dla głównych wyzwań miejskich, potwierdzając kluczową rolę, jaką odgrywają one w stawianiu czoła coraz bardziej złożonym zmianom społecznym. Dotychczas w programie URBACT wzięło udział 7 000 osób z 500 miast w 29 krajach.

Więcej informacji

Sieć Rozwoju Miejskiego (UDN)

Sieć Rozwoju Miejskiego składa się z ponad 500 miast/obszarów miejskich w całej UE odpowiedzialnych za wdrażanie zintegrowanych działań opartych na strategiach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich finansowanych z EFRR w okresie 2014-2020.

Więcej informacji

Międzynarodowa współpraca miejska (IUC)

Unia Europejska uruchamia trzyletni program promujący międzynarodową współpracę miejską. Europejskie miasta chcą się łączyć, budować i dzielić wiedzą i rozwiązaniami z innymi miastami i regionami.

Więcej informacji

Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/