Efektywność energetyczna w przepisach polskiego prawa

efektywność energetycznaUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku definiuje efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Ustawa o efektywności energetycznej – co warto wiedzieć?

Zapotrzebowanie na energię systematycznie wzrasta, nie można więc się dziwić, że zarówno poprawa efektywności energetycznej, jak i racjonalne wykorzystywanie istniejących jeszcze zasobów energetycznych to zadania, do realizacji których nasz kraj podchodzi z powagą. Nie dziwi więc i to, że Rząd zdecydował się na stworzenie najpierw ram prawnych, a następnie również systemu wsparcia działań, które wiążą się z poprawą efektywności energetycznej. Kluczowa okazała się w tym kontekście Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm) – dokument, który określa cel w zakresie oszczędności energii i ustala mechanizmy wspierające wraz z systemem monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych.

wymogi efektywność energetycznaUstawa ma duże znaczenie również jako dokument wdrażający dyrektywy europejskie odnoszące się do efektywności energetycznej. Bardzo ważnym dokumentem w tym kontekście wydaje się być również Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 2359), charakterystyczne jest dla niej bowiem między innymi to, że przedłuża działanie systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych w roku 2016.

Warto wspomnieć również o nowej ustawie z dnia 20 maja 2016, której przepisy wejdą w życie z dniem 1 października 2016 roku. Białe certyfikaty i ich znaczenie Jednym z najważniejszych elementów ustawy o efektywności energetycznej wydaje się być stworzenie systemu świadectw efektywności energetycznej znanych też jako białe certyfikaty. Mamy w jego przypadku do czynienia z mechanizmem rynkowym, który przyczynia się do uzyskania wymiernych oszczędności energii.

O pozyskanie białych certyfikatów muszą starać się firmy odpowiadające za sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Co więcej, począwszy od 1 stycznia 2013 roku firmy odpowiedzialne za sprzedaż ciepła, energii elektrycznej oraz gazy ziemnego muszą pozyskać określoną liczbę certyfikatów, a kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wielkość sprzedawanej energii.

Kwestie związane z termomodernizacją budynków

Za szczególnie interesujące uważa się obecnie inwestycje w poprawę efektywności energetycznej podejmowane przez sektor budowlany, nie ulega bowiem wątpliwości, że ma on duży potencjał oszczędności energii. W Polsce można w tym kontekście mówić między innymi o programie termomodernizacji budynków, dla którego charakterystyczne jest między innymi to, że wprowadzono go jeszcze w roku 1999. Program zapewnia tak techniczne, jak i finansowe wsparcie tym projektom, które mają prowadzić do oszczędności energii w budynkach. Wspiera też projekty, których celem jest zmniejszenie strat ciepła, do których dochodzi w sieciach dystrybucyjnych oraz zastępowanie tradycyjnych źródeł energii tymi, które można uznać za niekonwencjonalne (w tym odnawialnymi).

Sektor publiczny a efektywność energetyczna

Sektor publiczny a efektywność energetycznaUstawodawstwo polskie przewiduje, że zarówno wojewodowie, jak i ministrowie zajmujący się kierowaniem działami administracji rządowej muszą realizować krajowy plan działań odnoszący się do efektywności energetycznej. Oczekuje się od nich również, że będą przekazywać ministrowi właściwemu do spraw energii roczne sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Działań. Również minister właściwy do spraw energii ma przy tym zadania, które musi realizować. Najważniejsze wiąże się w tym kontekście z przygotowaniem i przedstawieniem Radzie Ministrów raz na dwa lata raportu, który opisuje, w jaki sposób realizowane są krajowe cele odnoszące się do oszczędnego gospodarowania energią. Od czerwca 2008 do czerwca 2011 roku prowadzony był również projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/32/WE odnoszącej się do efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

Kategorie: Dotacje 2014-2020,