Szybka Ścieżka - jak oceniane są projekty?

szybka ścieżkaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje szereg konkursów, nie ulega jednak wątpliwości, że wśród przedsiębiorców z największym uznaniem spotyka się tak zwana Szybka Ścieżka znana też jako poddziałanie 1.1.1 o nazwie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs zwraca na siebie uwagę z przynajmniej kilku powodów. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście wysoki poziom dofinansowania wynoszący nawet osiemdziesiąt procent, nie bez znaczenia jest jednak i to, że można liczyć na wyjątkowo szybki proces oceny wniosków, które zostały już złożone. Tu okres ten wynosi 60 dni, podczas gdy w innych konkursach jest on o co najmniej 30 dni dłuższy.

Sama ocena wniosków odbywa się w kilku etapach, w których zawsze uczestniczą eksperci, pierwszym z nich jest zaś ocena formalna. Tej dokonuje się w tak zwanym systemie zero-jedynkowym, jej podstawę stanowi przy tym tak zwany katalog kryteriów. Jeśli już na tym etapie oceny stwierdzone zostaną uchybienia, wnioskodawca jest wzywany do poprawy niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem jest ocena merytoryczna, dla której charakterystyczne jest to, że skłania się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje ocenę wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy poddają analizie kryteria merytoryczne. Te ostatnie dzielimy na kryteria dostępu i punktowane.

Kryteria dostępu są tymi, które pozwalają na zweryfikowanie, czy wnioskodawca we właściwy sposób zakwalifikował prace badawcze i czy rzeczywiście przyczynią się one do realizacji celu, jaki przewiduje projekt. Ocenie podlegają również zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, które maja zagwarantować, że projekt zostanie zrealizowany we właściwy sposób. Nie można też zapominać o tym, że każdy wniosek powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Jednocześnie musi być czysty patentowo, a jego efektem finalnym ma być innowacja produktowa lub procesowa. Jeśli nie spełni on choćby jednego z wymienionych warunków, zostanie odrzucony.

eurodotacje szybka ścieżka

Gdy mamy do czynienia z kryteriami punktowymi, ich zadanie polega na określeniu, jak bardzo innowacyjny jest projekt. Kryteria punktowe określają też zapotrzebowanie na planowane do wypracowania rozwiązanie i koncentrują się na tym, na ile opłacalna okaże się komercjalizacja efektu końcowego projektu. Wniosek powinien więc otrzymać 3 punkty, dodatkowo premiowane jest przy tym założenie przewidujące, że wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie RP.

Drugi etap konkursu jest przewiedziany dla tych projektów, które podczas pierwszego etapu zdobyły co najmniej 12 punktów. W czasie posiedzenia Panelu Ekspertów osoba składająca wniosek zyskuje szansę odpowiedzi na pytania, może też rozwiewać ewentualne wątpliwości samych członków panelu. Spotkanie trwa od 20 do 30 minut, a wnioskodawca może być reprezentowany przez maksymalnie trzy osoby. Wskazane jest przy tym, aby dysponowały one wiedzą merytoryczną odnoszącą się do tego, co jest przedmiotem projektu.

Regulamin zawiera konkretny termin, po upływie którego następuje publikacja wyników konkursu. Dotyczy ona zarówno projektów rekomendowanych, jak i tych, które nie uzyskały wsparcia. Wspomniany termin wynosi odpowiednio 60 dni, gdy mamy do czynienia z firmami z sektora MŚP oraz 90 dni w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Kategorie: Szybka ścieżka,